Návod - svařování plastových trubek polyfúzní svářečkou

Jak na plastové vodovodní trubky svářečkou

23.07.2020

PŘÍPRAVA SVAŘOVACÍHO MATERIÁLU: Zde naleznete náš sortiment pro svařování vodovodních trubek

1. K průměru trubky / tvarovky zvolte vyhřívací nástavec s odpovídajícím průměrem.

Průměr a materiál trubky nebo tvarovky zjistíte z údajů, které jsou na ní vyraženyPro  kvalitní  spojení  trubek  je  nutné,  aby  byla  trubka  /  tvarovka  vyhřívána  pouze  odpovídající  velikostí nástavce.

Spojujte  trubky - tvarovky,  které  jsou  vyrobeny  ze  stejného  materiálu  z  důvodu stejných  fyzikálních vlastností daného materiálu.


2. Změřte požadovanou délku trubky a trubku odstřihněte nůžkami na plastové trubky nebo pilkou na železo.


3. Konce trubek (tvarovek), které budete tavit zahlaďte brusným papírem a vnější okraje konce trubky zabruste např. pilníkem na úhel 30-45 °. Také doporučujeme brusným papírem zbrousit část povrchu, který budete tavit, protože se tímto odstraní zoxidovaná vrstva, která má nepříznivý vliv na kvalitu svařování.

4. Doporučujeme Vám označit na trubce délku zastrčením konce trubky do tvarovky podle hloubky svařovací objímky tvarovkyZároveň je třeba, abyste mysleli na to, že konec trubky nesmí být dotlačen až k dorazu v objímce tvarovky, protože by tu měla zůstat mezera min. 1 mm na shrnutý materiál.

5. Konce trubek zbavte mechanických nečistot a bude třeba je odmastit např. acetonem.


Před každou prací prováděnou na svářečce odpojte svářečku od zdroje el. proudu.


1. Svářečku umístěte na stojan a na topné těleso svářečky nasaďte vyhřívací nástavec s požadovaným průměrem. Nástavec na obou stranách připevníte pomocí přiložených šroubů.


2. Svářečku umístěte na bezpečné místo mimo dosah dětí, neinformovaných osob, zvířat, hořlavých a výbušných materiálů.


3. Zkontrolujte, zda hodnota napětí uvedená na štítku s technickými údaji odpovídá hodnotě napětí v zásuvce.


4.  Zástrčku  přívodního  kabelu  zastrčte  do  zásuvky  s  el.  napětím,  která  je  vybavena  ochranným kolíkem a jištěná jističem, protože spotřebič má třídu izolace I.

5. Regulátorem teploty nastavte teplotní stupeň 1-3. Teplota jednotlivých teplotních stupňů regulátoru je uvedena v následující tabulce. teplotu můžete zkontrolovat  např.  teploměrem  bez  dotyku.  Výsledná  teplota  závisí  na  teplotě  okolí.  V chladném prostředí může být teplota topného tělesa / topného nástavce nižší než je uvedená v tabulce


6. Po připojení Polyfuzní svářečky k napětí dojde k vyhřívání topného tělesa. Jakmile bude topidlo zahřáté na nastavenou teplotu, rozsvítí se červená kontrolka


PRINCIP: Zde naleznete náš sortiment pro svařování vodovodních trubek

Polyfúzní  svařování  spočívá  v  nahřátí  vnějšího  povrchu  konce  termoplastické  trubky a vnitřního  povrchu druhého  konce  trubky  nebo  tvarovky  trnem  vyhřívacího  nástavce.  Po  nastavení  se  obě  části  zasunou  do sebe tak, že po vychladnutí dojde k jejich vzájemnému pevnému spojení, viz obr. 4.Obr


POSTUP PŘI SVAŘOVÁNÍ:

1. Po nahřátí nástavec očistěte textilií bez obsahu syntetických vláken.

2. Nejdříve nastrčte v ose na nahřátý trn nástavce tvarovku, která má hrubší stěnu a prohřívá se déle než trubka. Zkontrolujte, zda tvarovka dosedne po celém svém obvodu na trn a nehýbe se. Pokud nepřiléhá neb se hýbe,  tvarovku  nahraďte  za  jinou,  protože  jinak  nebude  přehřívat  rovnoměrně  a  povede  to  k nesprávnému svařování. Potom zastrčte do otvoru topného nástavce trubku. Je také důležité, aby k nástavci přiléhala celým svým obvodem z výše popsaných důvodů.3. Obě části zahřívejte na dobu uvedenou v tabulce.

Doba přehřátí se měří od doby, kdy jsou tvarovka a  trubka nastrčené v celé označené délce na topném nástavci.

Pokud nelze tvarovka a trubka nástavce dobře zasunout, mírně nimi otáčejte, dokud se zasunou do požadované délky.

V průběhu zahřívání nesmí dojít k jejich otáčení, jinak by došlo ke shrnutí materiálu.


4. Po uplynutí doby nahřívání vytáhněte trubky a tvarovku z topných nástavců a ihned je spojte tak, že trubku pomalu mírným rovnoměrným tlakem v ose zastrčíte bez otočení do objímky tvarovky až po vyznačenou hloubku Zkontrolujte, zda jsou trubka a tvarovka vzájemně spojeny v přímce.

Ve sloupci "Čas chlazení" v tabulce je uveden čas od snímání trubky a tvarovky z nástavců po jejich vzájemném zastrčení. Po překročení uvedené doby hrozí nebezpečí ochladnutí tavené vrstvy a vytvoření nekvalitního spojení. 

Zajistěte, aby čerstvý spoj byl na dobu 20-30 sekund fixován nebo bez postranního pohybu vyvíjejte na obě zastrčené  části  mírný protitlak v  ose  (viz  obr.  7), dokud nedojde k  částečnému ochlazení spoje, tím bude znemožněno vystrčenou trubky z tvarovky, případně změně polohy vůči sobě.


Spojené trubky můžete použít (napustit vodou) až po dvou hodinách od jejich zastrčení!

Zde naleznete náš sortiment pro svařování vodovodních trubek

Chcete se zeptat?

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro přidání zprávy.